Pasieka

main_image

Dworek, w którym ks. Dzierżon spędził ostatnie lata swego życia, pozostawał – po śmierci wielkiego uczonego – przez długi jeszcze czas w rękach jego rodziny. Po wojnie w roku 1945, dom wraz z przyległymi gruntami został przydzielony rolnikom przybyłym ze wschodu. Pamięć o wybitnym pszczelarzu była wśród miejscowej ludności bardzo żywa, czego dowodem był fakt, że w roku 1956, w 50. rocznicę śmierci ks. dr. Jana Dzierżona – społeczeństwo Opolszczyzny ufundowało tablicę pamiątkową, wmurowaną we frontową ścianę jego dawnego domu. Jego imieniem nazwano również szkołę w Łowkowicach i Muzeum w Kluczborku. Dyrekcja Państwowego Zakładu Unasienniania Zwierząt w Kluczborku w porozumieniu z Powiatowym Związkiem Pszczelarskim, zrzeszającym około 500 pszczelarzy, wystąpiła w roku 1967 z projektem przejęcia od ówczesnych właścicieli dawnej posiadłości ks. Dzierżona, dla zorganizowania tu Stacji Hodowli i Unasieniania Matek Pszczelich. Autorzy tego projektu uzasadniając jego celowość stwierdzili, że placówka taka – będąc żywym pomnikiem i dokumentem zasług ks. dr. Jana Dzierżona dla pszczelarstwa – będzie jednocześnie spełniała ważną rolę praktyczną, przyczyniając się do unowocześnienia i rozwoju pszczelarstwa polskiego.

image_1
image_2

W roku 1968 Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (PPRN) dokonał wykupu całego obiektu, przekazując go Zakładowi Unasieniania Zwierząt w Kluczborku. Po przeprowadzeniu pełnej przebudowy i modernizacji obiektu 4 maja 1970 roku – uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu – Stacja Hodowli i Unasieniania Matek pszczelich została powołana do działania. W roku 1972 dostarczono pszczelarzom pierwszą partię sztucznie unasienionych matek pszczelich. W lipcu 1974 roku Stacja Hodowli i Unasieniania Matek Pszczelich zostaje otwarta dla wycieczek pszczelarzy i turystów z całego kraju. W tym samym roku zostaje nadana nazwa Stacji imienia ks. dr. Jana Dzierżona. W roku 1975 w wyniku ogólnokrajowej reorganizacji, gdzie nastąpiło połączenie organizacji hodowlanych i inseminacyjnych w jedną strukturę, powołano Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Krasnem. Pasieka Zarodowa w Maciejowie została wciągnięta w te struktury. Następna zmiana to przekształcenie z dniem 01-12-2000 r. zakładu budżetowego jakim był SHiUZ w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą “Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem. W 2012 r. Spółka MCB została sprywatyzowana. Właścicielami udziałów, w przeważającej mierze stali się hodowcy i ich stowarzyszenia, oraz obecni i byli pracownicy Spółki. Pasieka Zarodowa w Maciejowie 28.04.2016 r. została kupiona przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Dolina Stobrawy, której wspólnikami są Gmina Kluczbork, Powiat Kluczborski i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”.

background